Salgs- og leveringsbetingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR LUND MASKINFABRIK A/S
 
Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Lund Maskinfabrik A/S’ (herefter ”Lund Maskinfabrik”) leverancer til Kunden. Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Eventuelle fravigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal være foretaget ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. Ordre og ordrebekræftelser
En ordre er kun bindende for Lund Maskinfabrik, såfremt Lund Maskinfabrik skriftligt bekræfter den.

Hvis de oplysninger om leveringstid, betalingsbetingelser, specifikationer eller andre forhold, der fremgår af en ordrebekræftelse er forskellig fra de oplysninger, der fremgår af Kundens ordre, skal Lund Maskinfabriks ordrebekræftelse være gældende. Hvis Kunden ikke vil acceptere de betingelser, der fremgår af Lund Maskinfabrik ordrebekræftelse, skal Kunden give Lund Maskinfa-brik skriftlig meddelelse herom senest 5 hverdage efter, at Lund Maskinfabrik ordrebekræftelse er kommet frem til Kunden. Hvis Kunden undlader dette, skal købsaftale anses for indgået på de betingelser, der fremgår af Lund Maskinfabriks ordrebekræftelse.

2. Priser
Alle priser angives i danske kroner eller euro ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakur-ser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Lund Maskinfabrik berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af Lund Maskinfabriks benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

3. Betalingsbetingelser
Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Lund Maskinfabriks betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Lund Maskinfabrik til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

Lund Maskinfabrik har ved Kundens indbetaling ret til forlods at lade indbetalingen dække renter og omkostninger, der påhviler Kunden.

4. Ejendomsforbehold
Lund Maskinfabrik forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Lund Maskinfabrik på Kundens vegne, er betalt af Kunden, eller der er stillet den aftalte sikkerhed. Indtil dette er sket, er Kunden ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Lund Maskinfabriks ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

Når Kunden har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Kunden, skal Lund Maskinfabrik efter påkrav fra Kunden bekræfte dette.

5. Produktinformation og –ændringer
Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Lund Maskinfabrik skriftligt henvises hertil. Lund Maskinfabrik forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Lund Maskinfabrik før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Lund Maskinfabriks ejendom og må ikke videregives uden Lund Maskinfabriks skriftlige samtykke.

6. Levering
Levering finder sted ab fabrik, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Efter Kundens anmodning foranlediger Lund Maskinfabrik for Kundens regning og risiko varerne transporteret til ethvert af Kunden anvist sted i Danmark, hvor der er farbar vej. Kunden er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for Kundens regning.

Leveringstiden er fastsat af Lund Maskinfabrik efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Lund Maskinfabrik. Lund Maskinfabrik skal uden ugrundet ophold meddele Kunden om ændringer i leveringstiden.

Kunden har ikke ret til erstatning for eventuelle tab – uanset disses art og omfang – ved en udskydelse af leveringen som ovenfor beskrevet.

7. Kundens afbestilling eller udskydelse af ordren
Annullering af en ordre eller udskydelse af levering af en ordre kan kun ske efter forudgående aftale med Lund Maskinfabrik, og mod Kundens betaling af et gebyr på 20 % af den aftalte pris, dog minimum Lund Maskinfabriks omkostninger. Beløbet forfalder til betaling senest 10 dage efter af Lund Maskinfabrik har godkendt afbestillingen eller udskydelse af leveringstidspunktet.

8. Returvarer
Lagervarer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne og mod et gebyr. Det er under alle omstændig-heder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Returnering af varer sker for Kundens regning og risiko.

Specielt forarbejdede varer eller specielt fremstillede varer tages ikke retur.

9. Forsinkelse
Hvis der opstår forsinkelse, vil Kunden blive informeret herom. Kunden opnår i tilfælde af forsinkelse ikke andre rettigheder, end at Kunden kan annullere aftalen, for så vidt angår de varer, der endnu ikke er leveret. Kunden kan kun annullere aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for Kunden, og forsinkelsen skyldes Lund Maskinfabrik. Kunden skal i så fald – efter levering skulle være sket – fremsende skriftlig anmodning til Lund Maskinfabrik med krav om levering indenfor 3 uger. Såfremt levering ikke finder sted inden udløbet af 3 ugers fristen, kan Kunden annullere købet.

Kunden kan ikke fremsætte noget erstatningskrav i anledning af den forsinkede levering.

10. Mangler og reklamation
Ved levering er Kunden straks, og senest inden 3 dage fra varens modtagelse, forpligtet til ved en effektiv modtagekontrol at undersøge kvantiteten og kvaliteten af de leverede varer, inden de tages i brug. Såfremt varen indgår i Kundens produktion, er Kunden tillige forpligtet til løbende at undersøge produktionen, således at eventuelle mangler ved de leverede varer opdages hurtigst muligt.

Kvantitetsmangler:
Leveres den aftalte mængde ikke inden for en tolerance på +/-10%, skal Kunden reklamere straks efter modtagelsen, for at kunne gøre mangler gældende. Reklamation skal ske direkte til Lund Maskinfabrik, samt ved påtegning på et eventuelt fragt-brev. Kunden har ikke andre mangelbeføjelser end krav på afhjælpning af mangler foretaget snarest ved efterlevering. Sker efterlevering ikke inden rimelig tid, kan Kunden kræve erstatning for dokumenteret tab, dog maksimeret af mængdeafvigelsens forholdsmæssige andel af fakturabeløbet.

Kvalitetsmangler:
Som kvalitetsmangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved de leverede varer og fejlagtig udførte arbejdsydelser. Kvalitetsmangler der skyldes Kundens anvisning eller det af Kunden udleverede materiale kan ikke gøres gældende. Kunden bør derfor sikre sig at en sådan anvisning af materialer er korrekt.

Kvalitetsmangler som kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse som anført ovenfor, kan alene gøres gældende, såfremt Kunden reklamere herover direkte til Lund Maskinfabrik straks manglen er konstateret. Såfremt Kunden har eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Ved synlige mang-ler og transportskade skal kunden endvidere påtagne eventuelt fragtbrev og omgående henvende sig til det transportselskab, som har ansvar for transporten (post, bane, fragtmand etc.) samt til Lund Maskinfabrik. Mangler der ikke kunne opdages ved en undersøgelse som ovenfor nævnt kan Kunden ikke påberåbe sig, med mindre Lund Maskinfabrik A/S har modtaget skriftlig reklamation inden 1 år efter levering.

Kunden har ikke andre mangelbeføjelser end krav på afhjælpning. Efter Lund Maskinfabriks valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Kunden, uden at Kunden i øvrigt kan gøre yderligere krav gældende i den anledning. Lund Maskinfabrik afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller ombytning af den/de defekte dele eller omlevering. I tilfælde af at kunden leverer materiale, enten som råvare eller som delvis forarbejdet, og såfremt dette materiale beskadiges eller bortkommer, er Lund Maskinfabrik alene ansvarlig for materialets kostpris excl. forarbejdning, og kan ikke tilpligtes at betale andet herudover.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Lund Maskinfabriks samtykke fratager Lund Maskinfabrik for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Hvis Kunden reklamerer uretmæssigt, er Kunden forpligtet til at betale alle Lund Maskinfabriks dokumenterede rejse- og hotel-omkostninger i forbindelse med gennemgang af leverancen, ligesom Kunden må betale omkostningerne til den uafhængige besigtigelse.

Kunden kan ikke fremsætte noget erstatningskrav i anledning af mangler ved det solgte, og Lund Maskinfabrik har ikke udover det i nærværende punkt anførte ansvar for mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvens tab.

11. Produktansvar
Kunden skal holde Lund Maskinfabrik skadesløs i den udstrækning, Lund Maskinfabrik pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Lund Maskinfabrik efter dette punkt ikke er ansvarlig for overfor Kunden. Lund Maskinfabrik er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

Lund Maskinfabrik ansvar kan ikke overstige produktionsprisen af de varer, som det af Lund Maskinfabrik leverede produkt indgår i, dog maksimalt kr. 50.000. Ethvert andet tab dækkes ikke.

I intet tilfælde er Lund Maskinfabrik ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Lund Maskinfabrik og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem Kunden og Lund Maskinfabrik skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

12. Ansvarsbegrænsning
Lund Maskinfabriks erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet, dog maksimalt kr. 50.000.

Lund Maskinfabrik er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Lund Maskinfabrik er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

13. Ansvarsfrihed (force majeure)
Lund Maskinfabrik er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myn-digheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, mangelfuld eller forsinket leverance fra underleverandører eller i øvrigt årsager, som ligger uden for Lund Maskinfabrik kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af det solgte.

Foreligger der efter Lund Maskinfabriks skøn en leveringshindring af ovennævnte art, udskydes leveringstiden med et tidsinterval, svarende til leveringshindringens varighed. Såfremt Lund Maskinfabrik, efter at have modtaget meddelelse om leveringshindring, påregner, at denne vil vare yderligere 3 måneder eller mere, er Lund Maskinfabrik berettiget til enten straks eller senere at annullere afgivne tilbud og hæve indgåede ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra Lund Maskinfabriks side.

14. Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Lund Maskinfabriks hjemting som værneting under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse. Lund Maskinfabrik skal dog kunne vælge at anlægge et søgsmål ved Kundens værneting.
 
Lund Maskinfabrik | Lundvej 20, DK - 8700 Horsens  | Tlf.: +45 75 65 40 04 | info@lund-maskinfabrik.com